ML100 Series

این سـری از ســــرورهای اچ پی بــرای شرکتها و موســـســات کوچک طـراحی گــردیـده و بــهتـریـن جــایــگــزیـن بـرای کامـپیوترهای مـعـمـولی میباشد .

ML300 Series

این ســری از ســــرورهای اچ پی بـرای شرکتها ، موســـســـات ، ســـازمانهای متوسط و بزرگ طراحی گردیده وشرایط لازم بـرای یـک شــــبکه ســاختـار یافـتـه را فـراهـم مینمایند .

ML500 Series

این سری ســــرورهای اچ پی از رده تولید خارج گردیده اند .