دستگاههای سری SAN STORAGE جهت به اشترک گذاری فضای ذخیره سازی طراحی گردیده اند .