D2600

DAS Storage

دستگاههای ســری D2600 با قابلیت دو پـورت I/O بـهترین راهـــکار بــرای افزایش فزای دخیره سازی می باشد . این دستگاه قابلیت پشتیبانی از 12 عدد هارد دیسک 3.5″ را دارا می باشد .

HP Storage D2700

DAS Storage

دستگاههای ســری D2700 با قابلیت دو پـورت I/O بـهترین راهـــکار بــرای افزایش فضای ذخیره سازی می باشد . این دستگاه قابلیت پشتیبانی از 24 عدد هارد دیسک 2.5″ را دارا می باشد .

60 MSA

DAS Storage

دستگاههای سری MSA60 با قابلیت یک پورت I/O بهترین راهکار برای افزایش فضای ذخیره سازی می باشد . این دستگاه قابلیت پشتیبانی از 12 عدد هارد دیسک 3.5″ را دارا می باشد .

MSA 70

DAS Storage

دستگاههای سری MSA70 با قابلیت یک پورت I/O بهترین راهکار برای افزایش فزای دخیره سازی می باشد . این دستگاه قابلیت پشتیبانی از 24 عدد هارد دیسک 2.5″ را دارا می باشد .